06 424 224 94         info@homeopathiekamphuis.nl

Behandelovereenkomst

Hieronder vind je de behandel overeenkomst die ik gebruik ’ter info’.
Bij het eerste consult vraag ik je vriendelijk zo’n overeenkomt in te vullen en te ondertekenen.

 

In navolging van de wetten Wkkgz en Wgbo werkt Homeopathie Petra Kamphuis met een behandelingsovereenkomst. Deze behandelovereenkomst bekrachtigt een goede communicatie ten behoeve van de cliënt en zijn/haar behandeling. In geval van de behandeling van kinderen legt deze overeenkomst vast dat ouderlijke toestemming is gegeven, indien het kind onder de 16 jaar is.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden.

Plaats……………………………………………………………………d.d. …………………………………………………………….

Handtekening Homeopathie Petra Kamphuis                              Handtekening Client

……………………………………………………                                                       ……………………………………………………

Handtekening Ouder/verzorger 1,                                                      Handtekening Ouder/verzorger 2,

…………………………………………………..                                                         ……………………………………………………

Gegevens client:

Naam: ………………………………………………………………………………………M/V

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………………………………………………..

Homeopathie Patra Kamphuis is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Homeopathie Petra Kamphuis zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. Indien Homeopathie Petra Kamphuis werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit zij een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

 

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

 • Het welbevinden en de hulpvraag van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de homeopathische behandeling. Homeopathie Petra Kamphuis wil een optimale bijdrage leveren aan de verbetering in de gesteldheid van de cliënt en zal reguliere behandelingen en/of hulpverlening niet doorkruisen.
 • De cliënt moet zelf contact onderhouden met de betrokken reguliere hulpverlening, zoals de huisarts en eventuele betrokken artsen of therapeuten. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid/welzijn. De cliënt verklaart bekend te zijn met de reguliere behandelmethoden en volgt de behandeling, afspraken en adviezen van de reguliere hulpverlening op. Als de cliënt daarvan wil afwijken dan verklaart de cliënt zelf verantwoordelijk te zijn voor deze keuze en de communicatie daarvan naar de arts of medisch specialist.
 • De cliënt begrijpt dat de klassiek homeopathische behandeling als doel heeft om het lichamelijke en mentaal emotioneel welbevinden te optimaliseren, maar dat er geen garantie voor succes kan worden gegeven.
 • Homeopathie Petra Kamphuis verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en vervolg consulten relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Homeopathie Petra Kamphuis betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor doeleinden, zoals intercollegiaal overleg.
 • Homeopathie Petra Kamphuis mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • Homeopathie Petra Kamphuis verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Indien de cliënt tijdens de homeopathische behandeling stopt met andere therapie en/of andere medicatie dan is dit volledig zijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de therapeut beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van Homeopathie Petra Kamphuis, zoals vermeld op de website www.homeopathiekamphuis.nl
 • De betalingswijze van de behandelingen is per rekening na afloop van het consult.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging: https://www.nvkh.nl/over-ons/klachtenafhandeling-nkvh:
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Homeopathie Petra Kamphuis houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht van inzage. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn minimaal 15 jaar bewaard.
 • Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar is toestemming van de ouders (of voogden) verplicht. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.

Bij onderstaande kunt u aankruisen of u tijdens de behandeling akkoord gaat met:
0   Ik ga akkoord met eventuele fotobestanden van bv een huid irritatie/eczeem ter ondersteuning van de
homeopathische analyse. Deze zal aan het dossier worden toegevoegd.

0   Ik geef toestemming voor overleg betreffende mijn behandeling tussen Homeopathie Petra Kamphuis en haar
collega’s (intercollegiale communicatie)

0   Voor communicatie tussen mij en Homeopathie Petra Kamphuis mogen email, whatsapp en sms worden
gebruikt.