06 424 224 94         info@homeopathiekamphuis.nl

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat, je persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand, eventuele foto’s, gegevens over de behandelingen en informatie die ik na jouw toestemming heb ontvangen van andere, betrokken zorgverleners. Ik heb maatregelen genomen om je privacy te waarborgen en je gegevens te beschermen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Dat betekent voor jou dat ik zorgvuldig omga met je
persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Je gegevens worden zonder jou toestemming ook niet gedeeld met derden.

Waarvoor ik je toestemming zou kunnen vragen is:
• voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg

Een klein deel van de persoonsgegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Op de zorgnota die je ontvangt staan, naast de gegevens van de praktijk, de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.
Dit zijn:

  • Je naam, adres en woonplaats
  • Je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • De prestatiecode, zoals 24200 van een homeopathisch consult
  • De kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.